2021 09 18 - 28266 1661
 
2021 09 18 - 28266 1661 - Pholiota sp.; Near Gravenhurst
Like this photo:

Login